ZAANGAŻUJ SIĘ! Konferencja panelowa - 8 lutego 2012

05.02.2012

Konferencja „ZAANGAŻUJ SIĘ!” jest organizowana w większości krajów uczestniczących w obchodach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 (ER 2012). Celem ER 2012 jest promowanie kultury aktywności osób starszych wśród rożnych grup wieku, tak aby wzmacniać ideę solidarności międzypokoleniowej.


Polska edycja „ZAANGAŻUJ SIĘ!” organizowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej odbędzie się 8 lutego 2012. Spotkanie ma przyczynić się do upowszechniania celów i założeń ER 2012 wśród mediów oraz instytucji i organizacji, które działają na rzecz aktywności osób starszych. W konferencji zaplanowano wystąpienia polityków oraz przedstawicieli organizacji działających w obszarze aktywności osób starszych. Ponadto w czasie spotkania odbędą się dwa panele dyskusyjne oraz prezentacje dobrych praktyk przedstawione przez organizacje z różnych miast Polski.

 


Pierwszy panel zostanie poświęcony działaniom na rzecz aktywności zawodowej – głównym celem będzie przedstawienie wyników badań nad aktywnością zawodową osób starszych oraz doświadczeń pracodawców i przedsiębiorców w sferze zarządzania wiekiem pracowników. Drugi panel dyskusyjny będzie dotyczył aktywności społecznej. W tym panelu przewidziano przedstawienie działań, możliwości i wyzwań w zakresie zwiększenia zaangażowania osób starszych w życie społeczności lokalnych, wolontariat i inne działania, które pozwalają na wykorzystanie potencjału osób starszych. W tej części zaplanowano również przedstawienie doświadczeń w ramach uczenia się przez całe życie (Program Grudtvig) oraz roli Uniwersytetów Trzeciego Wieku w popularyzowaniu aktywnego starzenia się. Jednym z elementów „ZAANGAŻUJ SIĘ!” będzie przyjmowanie deklaracji pracodawców i organizacji o wdrażaniu zasad sprzyjających aktywności osób starszych (m.in. poprzez odpowiednie zarządzanie wiekiem). Deklaracje te dotyczą zaplanowanych działań na rzecz poprawy aktywności osób starszych, które będą realizowane w 2012 r.


Więcej informacji o Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej:
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=971&langId=pl


Konferencja odbędzie się w Sali im. Bączkowskiego w siedzibie MPiPS przy ulicy Nowogrodzkiej1/3 w Warszawie.

Udział w niej jest bezpłatny.

 

Tekst: materiały prasowe